PrihlásenieKalendár udalostí

« April 2023
MoTuWeThFrSaSu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Do pozornosti:

PRV
Financované ES

Systém platenia členských príspevkov

REGIONÁLNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ
A POTRAVINÁRSKEJ KOMORY
LEVICE

    Podľa článku 14 bod 4 Stanov Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Levice (ďalej len „RPPK“) sa základná sadzba ročného členského príspevku do RPPK riadi zásadami Systému platenia členských príspevkov, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie RPPK s väzbou na schválené ročné rozpočty.
    Platenie členských príspevkov do RPPK a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (ďalej len „SPPK“) sa bude realizovať nasledovne:

Článok 1
Zásady sadzieb a spôsob vyberania členských príspevkov

1. Členské organizácie hospodáriace na pôde, vrátane súkromne hospodáriacich roľníkov, platia členské príspevky podľa sadzieb stanovených na 1 ha verifikovanej poľnohospodárskej pôdy. Súčasne je stanovená minimálna suma členského príspevku.
2. Členské organizácie zo spracovateľského priemyslu, biologických, technických a obchodných služieb a ďalšie členské organizácie s hospodárskou činnosťou platia členské príspevky podľa sadzieb stanovených v závislosti od výšky ročných tržieb za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru (Výsledovka Uč POD 2-01, riadok 01 – čistý obrat) za predchádzajúci kalendárny rok (základ členského príspevku) v príslušnej tabuľke. K týmto sadzbám sa pripočítava členský príspevok pre činnosť RPPK. Súčasne je stanovená minimálna a maximálna suma členského príspevku pre SPPK aj pre RPPK.
3. Členské organizácie bez hospodárskej činnosti platia členský príspevok stanovený individuálne, pričom sa stanovuje minimálna suma pre niektoré špecifické subjekty.
4. Odvod členských príspevkov na úrad RPPK sa môže realizovať v dvoch splátkach v termíne do 30.4. daného roku a do 31.10. daného roku. Evidenciu členských príspevkov vedie úrad RPPK.
5. Členský subjekt, ktorý pôsobí v územných obvodoch viacerých RPPK platí členské príspevky, v tej RPPK, kde má právnu subjektivitu a sídlo.
6. Členovia Zväzov a únií v potravinárskom priemysle a službách so štatútom regionálnej komory (ďalej len „RKŠ“) sa môžu rozhodnúť, či budú platiť členské príspevky do SPPK prostredníctvom RPPK alebo RKŠ.
7. Pri omeškaní platieb z vybraných členských príspevkov oproti stanoveným termínom sa sadzby členských príspevkov zvyšujú o 0,5 % z nezaplatenej sumy za každý začatý mesiac omeškania.
8. Členské príspevky a výška ich sadzieb sú stanovené pre odvod do RPPK, následne RPPK odvádza pomernú časť vybraných členských príspevkov do SPPK.
9. Valné zhromaždenie RPPK stanovuje výšku členských príspevkov určených pre vlastnú činnosť a môže ich v odôvodnených prípadoch zvýšiť. Výšku sadzieb členských príspevkov určených pre činnosť SPPK stanovuje Valné zhromaždenie delegátov SPPK.                                                     10. Hodnota vypočítanej výšky členského sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Článok 2
Sadzby členských príspevkov pre SPPK a RPPK

1. Právnické osoby hospodáriace na pôde a samostatne hospodáriaci roľníci budú odvádzať na úrad RPPK sadzbu 0,90 EUR za každý ha verifikovanej p. p. k 31.12. predchádzajúceho roku a následne úrad RPPK odvedie 0,29 EUR na úrad SPPK. Minimálny členský príspevok v tejto skupine podnikateľských subjektov je 120 EUR.

V prípade, že členský subjekt má priame majetkové prepojenie s inými právnickými osobami a SHR, výmera poľnohospodárskej pôdy členského subjektu sa zvýši o takto nahlásenú, resp. zistenú výmeru. Ak takto obhospodarovanú výmeru poľnohospodárskej pôdy nenahlási členský subjekt, zvyšuje sa o predpokladanú výmeru.

2. Právnické a fyzické osoby, ktoré pôsobia v spracovateľskom priemysle, technických, biologických a obchodných službách odvádzajú na úrad RPPK členský príspevok, ktorý je zložený z dvoch príspevkov:

a) na činnosť RPPK 60 % z vypočítaného príspevku podľa písm. b), minimálne 300,- EUR ;
b) na činnosť SPPK podľa tržieb takto:
 

Tržby v EUR

Minimálna suma v EUR Pripočítať za každých 30.000  EUR Maximálna
suma
do 160 000 200    
do 340 000 200 nad 160 000             + 28 368
do 820 000 368 nad 340 000             + 18 656
do 1 660 000 656 nad 820 000             + 12 992
do 2 380 000 992 nad 1 660 000          + 10 1 232
do 3 310 000 1 232 nad 2 380 000           + 8 1 480
do 6 310 000 1 480 nad 3 310 000           + 6 2 080
do 9 310 000 2 080 nad 6 310 000           + 5 2 580
do 16 510 000 2 580 nad 9 310 000          + 4,50 3 660
do 33 190 000 3 660 nad 16 510 000        + 3,50 5 606
nad 33 190 000 5 606 nad 33 190 000        + 3 6 900

V prípade, že členský subjekt neposkytne v stanovenom termíne aktuálnu výšku tržieb za predchádzajúci kalendárny rok, základom výpočtu podľa článku 2, ods. 2, písm. b) sa zoberie výška členských príspevkov za predchádzajúci rok zvýšená o 10 %.

Členom, ktorí sú zároveň členmi RKŠ (iných RPPK) a rozhodli sa platiť príspevok na činnosť SPPK cez RKŠ (inú RPPK), platia len členské príspevky podľa článku 2, ods. 2, písm. a). O zaplatení členského príspevku pre činnosť SPPK podľa článku 2, ods. 2, písm. b) predložia potvrdenie o zaplatení členského príspevku od RKŠ (inej RPPK).

3. Pridružením členom z iných právnických a fyzických osôb, ako sú uvedený v článku 2, ods.1 a 2 (napr. banky, poisťovne, organizácie distribútorov vstupov, odbytové združenia a pod.) platia len členské príspevky podľa článku 2, ods. 2, písm. a)., výška členského príspevku sa stanovuje individuálne. Minimálna sadzba členského príspevku je 500 EUR.

4. Iné právnické a fyzické osoby ako sú uvedený v článku 2, ods.1, 2 a 3 a tiež členským organizáciám bez hospodárskej činnosti (napr. školy, zväzy, únie, občianske združenia a pod.) sa výška členského príspevku stanovuje individuálne. Minimálna sadzba členského príspevku je 500 EUR, okrem škôl, pri ktorých sa stanovuje minimálna sadzba členského príspevku 50 €.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Právnické a fyzické osoby, na ktoré bol súdom vyhlásený konkurz alebo likvidácia prestávajú byť platiteľom členských príspevkov. Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu alebo rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti sa pre daný podnikateľský subjekt vypočíta alikvotný členský príspevok.
2. Kontrolu platenia členských príspevkov a sankčné opatrenia za porušovanie členských povinností pri platení členských príspevkov vykonáva úrad RPPK v spolupráci s dozornou radou RPPK.
3.  Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 3 písm. n) členské príspevky z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov daňovníka sa zahrnú do základu dane maximálne do úhrnnej výšky 5 % zo základu dane, najviac však do výšky 30 000 EUR ročne.
4.  Členské organizácie sú povinné poskytovať údaje pre RPPK potrebné pre výpočet členských príspevkov v zmysle tohto systému.
5. O sporných prípadoch stanovenia a platenia členských príspevkov rozhoduje dozorná rada RPPK.
6. Členovia RPPK, ktorí majú záväzok voči RPPK z titulu nezaplatenia členských príspevkov za predchádzajúce obdobie, sú povinní uhradiť svoj záväzok s tým, že odvod na činnosť RPPK sa vykoná podľa Systému platenia členských príspevkov platného v čase vzniku záväzku.
7. Výpočet členských príspevkov podľa tohto systému sa uplatňuje od 1. januára 2021.
8. Tento systém platenia členských príspevkov RPPK je záväzný pre všetky členské subjekty a bolo schválené na Valnom zhromaždení RPPK v Kalinčiakove dňa 14. júna 2021.
 

 

Dokumenty na stiahnutie

« späť