PrihlásenieKalendár udalostí

« February 2024
MoTuWeThFrSaSu
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 

Do pozornosti:

PRV
Financované ES

Stanovy RPPK Levice

STANOVY
REGIONÁLNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ A
POTRAVINÁRSKEJ KOMORY
LEVICE

(ÚPLNÉ ZNENIE zo 17. februára 2015)

Prvá časť

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Levice (ďalej len „RPPK“) je podľa § 5 zákona SNR č. 30/1992 Z.z. v znení zákonov č. 448/2001 Z.z., 546/2004 Z.z. (ďalej len „zákon“) súčasťou Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (ďalej len „komora“), ktorá je neštátna verejnoprávna a samosprávna inštitúcia zriadená zákonom.
2. Poslaním komory je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja  a zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva.
3. RPPK je právnická osoba. Nezapisuje sa do obchodného registra.
4. Sídlom úradu RPPK sú Levice.

Druhá časť

Článok 2
Pôsobnosť, úlohy a spôsob ich zabezpečovania

1. RPPK zastupuje svojich členov prostredníctvom delegovaných zástupcov vo vzťahu k miestnym orgánom štátnej správy, obciam a iným štátnym inštitúciám. Koordinuje spoločné záujmy svojich členov vo veciach ich podnikateľskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí, poskytuje im požadované služby a plní ďalšie úlohy podľa zákona.
2. RPPK a komora v rámci svojej pôsobnosti v záujme svojich členov najmä:
- podieľajú sa na príprave koncepcií rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva a ich služieb,
- podieľajú sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti podnikania v poľnohospodárstve a potravinárstve v tuzemsku a zahraničí,
- informujú ich o akceptácii pripomienok, o výsledku tvorby legislatívnych noriem a žiada o výklad tvorcu zákona,
- napomáhajú zlaďovať ich záujmy v podnikateľskej činnosti a koordinujú ich postup pri ochrane pred zneužívaním ekonomickej sily obchodnými partnermi,
- poskytujú im aktuálne obchodné a hospodárske informácie z domova a zo zahraničia o spolupráci so Slovenskom, vrátane prehľadov o situácii na trhu s ťažiskovými poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami a o predpokladoch jej ďalšieho vývoja,
- vyhľadávajú, spracovávajú a sprostredkovávajú im informácie o zahraničných teritóriách z hľadiska možností slovenského exportu poľnohospodárskeho a potravinárskeho tovaru,
- sprostredkovávajú im ponuky na kúpu a predaj tovaru pre členské subjekty, v záujme čoho môžu zriadiť neformálnu burzu,
- poskytujú a organizujú odborné poradenstvo pre podnikateľské subjekty, organizujú rôzne formy ďalšieho vzdelávania a informatizácie pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo,
- komora zastupuje členov v medzinárodných farmárskych organizáciách vo Výbore profesionálnych poľnohospodárskych organizácií v Európskej únii (COPA), v Generálnej konfederácii poľnohospodárskych družstiev v Európskej únii (COGECA) a v Konfederácii európskych výrobcov potravín a nápojov (CIAA) a na stretnutiach s partnermi z Visegrádskej štvorky a poveruje ich zastupovaním v ďalších medzinárodných organizáciách,
- vydávajú, alebo sa podieľajú na vydávaní odborných a informačných publikácií a na sprístupňovaní materiálov vedecko – výskumných a vzdelávacích inštitúcii doma i v zahraničí z Európskej komisie, Európskeho parlamentu a medzinárodných mimovládnych organizácií pre potreby členov,
- organizujú zahraničné obchodné misie, stáže a tematické výjazdy smerujúce k rozvoju zahraničného obchodu, alebo sprostredkovávajú firemné a profesijné prezentácie na zahraničných veľtrhoch a výstavách,
- poskytujú zmluvne dohodnuté služby pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej PPA), Štatistický úrad SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR ( ďalej ministerstvo) a ďalšie orgány a organizácie,
- zastupujú ich v orgánoch sociálneho dialógu
- nadväzujú a rozvíjajú spoluprácu s inými regionálnymi komorami, podnikateľ- skými zväzmi, združeniami a obchodnými inštitúciami v tuzemsku a zahraničí. Na tento účel môže s nimi uzatvárať dohody.
- zabezpečujú plnenie úloh svojimi odbornými a poradnými orgánmi a úradom komory. Využívajú služby a spoluprácu s bankami a inými odbornými vedeckovýskumnými inštitúciami, školami, združeniami a napomáhajú presadzovať poznatky aplikovaného výskumu do praxe.
- ak je to účelné, môže RPPK na zabezpečenie svojich úloh zriadiť právnické osoby na základe rozhodnutia predstavenstva RPPK a prostredníctvom nich sa podieľať na podnikateľských aktivitách.
- zabezpečujú rôzne formy práce s verejnosťou a spolupracujú v záujme členov so združeniami spotrebiteľov s cieľom zlepšiť informovanosť o postavení poľnohospodárstva a potravinárstva v spoločnosti.

Tretia časť
Členstvo v RPPK

Článok 3
Členovia

Členstvo je dobrovoľné. Členmi sa môžu stať:
1. Fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve, potravinárstve, v biologických, technických, v obchodných, vedeckých a výskumných službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
2. Samosprávne organizácie združujúce fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblastiach uvedených v odseku 1.
3. Iné fyzické a právnické osoby, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2.
4. Pridruženými členmi RPPK sa môžu stať:
a) fyzické a právnické osoby uvedené v odseku 3,
b) členovia iných RPPK a Regionálnych komôr so štatútom

Článok 4
Vznik a zánik členstva

1. Členstvo v RPPK vzniká na základe písomnej prihlášky dňom prijatia za člena predstavenstvom RPPK. Proti odmietnutiu žiadosti o členstvo možno podať sťažnosť dozornej rade RPPK, ktorej rozhodnutie je konečné.
2. RPPK zapíše člena do zoznamu členov do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prijatí za člena a zaplatení členského príspevku. Výška členského príspevku v roku prijatia sa stanoví pomernou čiastkou vo výške 1/12 ročného členského príspevku za každý mesiac, ktorý nasleduje po dni prijatia za člena.
3. Práva a povinnosti člena vznikajú dňom rozhodnutia o prijatí za člena.
4. Členstvo v RPPK zaniká dňom:
a) doručenia písomnej žiadosti o zrušenie členstva v komore,
b) úmrtia fyzickej osoby,
c) výmazu právnickej osoby z príslušného registra,
d) vylúčenia člena z komory.
5. RPPK vykoná výmaz zo zoznamu členov do 30 dní od zistenia dôvodov na zánik členstva. Zaplatený členský príspevok na príslušný rok, v ktorom členstvo zaniká, sa nevracia. Zánikom členstva zaniká nárok na vlastnícky podiel na hnuteľnom a nehnuteľnom majetku komory. Nezaniká povinnosť vysporiadať všetky záväzky voči komore, vrátane zaplatenia alikvotnej časti členského príspevku pripadajúcej na rok, v ktorom členstvo zaniká.
6. Úrad RPPK vedie zoznam členov komory, zoznam vylúčených členov komory a archívny zoznam bývalých členov komory.
 

Článok 5
Práva a povinnosti členov

1. Členovia RPPK majú právo:
a) navrhovať kandidátov, voliť a byť volení do orgánov RPPK,
b) zúčastňovať sa činnosti RPPK,
c) podávať návrhy na zlepšovanie a rozvíjanie tejto činnosti,
d) požadovať od odborných orgánov pomoc pri riešení otázok, ktoré sú náplňou ich činnosti,
e) používať zariadenia a služby podľa cenníka, schváleného predstavenstvom, za úhradu, so zľavou alebo bezodplatne,
- v informatike a sprostredkovateľských činnostiach,
- poskytované zástupcami komory v zahraničí,
- kontaktné informácie o inštitúciách a ústredných orgánoch štátnej správy v tuzemsku a v zahraničí,
- aktuálne informácie z tuzemska a zo zahraničia prostredníctvom jej informačných zdrojov ako aj odborných časopisov a publikácií vydávaných komorou a RPPK,
f) požadovať informácie o činnosti a hospodárení RPPK,
g) zúčastňovať sa na výstavách a veľtrhoch organizovaných komorou a RPPK v tuzemsku a v zahraničí,
h) zúčastňovať sa na poradenských a vzdelávacích aktivitách organizovaných komorou a RPPK,
i) predkladať komore pripomienky a námety k návrhom legislatívnych noriem, ktoré sa dotýkajú podnikateľského prostredia v poľnohospodárstve, potravinárstve a službách pre agropotravinársky komplex.
2. Členovia RPPK sú povinní:
a) vykonávať podnikateľskú činnosť odborne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) dodržiavať stanovy a ďalšie vnútorné predpisy RPPK,
c) plniť uznesenia orgánov RPPK,
d) platiť členské príspevky vo výške a lehote ustanovenej systémom platenia členských príspevkov schváleného valným zhromaždením RPPK,
e) predkladať na vyžiadanie podklady a informácie potrebné pre činnosť RPPK a komory. Poskytovaním informácií a podkladov nie sú dotknuté právne predpisy o ochrane týchto údajov.
3. Pridružení členovia majú:
c) práva podľa odseku 1, písmena b, c, d, e, f, g, h tohto článku,
d) povinnosti uvedené v odseku 2 tohto článku.

Článok 6
Dôsledky porušenia členských povinností

1. Právnickým a fyzickým osobám zanikne členstvo v komore vylúčením:
- ak svojím konaním poškodili dobré meno a oprávnené záujmy komory,
- ak si neplnia povinnosti stanovené v čl. 5 ods. 2 týchto stanov.
2. O vylúčení člena rozhoduje predstavenstvo RPPK. Ak konaním vylúčeného člena došlo k poškodeniu dobrého mena alebo oprávnených záujmov RPPK, môže sa žiadať od vylúčeného člena odškodnenie.
3. O sťažnosti člena proti jeho vylúčeniu rozhoduje s konečnou platnosťou dozorná rada RPPK.

Štvrtá časť
Orgány a úrad RPPK

Článok 7
Orgány RPPK

1. Orgánmi RPPK sú :

a) valné zhromaždenie,
b) dozorná rada,
c) predstavenstvo,
d) predseda a dvaja podpredsedovia

         1. podpredseda za potravinárstvo a služby

         2. podpredseda za prvovýrobu,

2. Predstavenstvo vytvára podľa potreby pracovné komisie.

Článok 8
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom RPPK.
2. Každý člen RPPK na valnom zhromaždení má na každých celých 1.000 Sk z vypočítaných členských príspevkov jeden hlas.
3. Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje stanovy, volebný poriadok, rokovací poriadok a ich zmeny,
b) volí a odvoláva z funkcie členov predstavenstva a dozornej rady z členov RPPK tak, aby bola primerane zastúpená členská základňa,
c) volí a odvoláva predsedu a podpredsedu RPPK. Funkčné obdobie predsedu, podpredsedu, členov predstavenstva a dozornej rady je tri roky, pričom sa nevylučuje možnosť ich opätovného zvolenia. Po uplynutí funkčného obdobia sa prihliada aj na vhodnosť rotácie na funkciu predsedu a podpredsedu zo zástupcov poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárskeho priemyslu a ďalších členov. V prípade, že počas funkčného obdobia sa predseda, podpredsedovia, alebo členovia predstavenstva a dozornej rady vzdajú svojej funkcie, alebo prestanú byť predstaviteľmi právnickej osoby, ktorá je členom, alebo fyzická osoba prestane byť členom RPPK, alebo z iných dôvodov už nemôžu vykonávať svoju funkciu, môže valné zhromaždenie v priebehu volebného obdobia zvoliť nového predsedu, podpredsedov, členov predstavenstva alebo dozornej rady na obdobie do ukončenia volebného obdobia predsedu, podpredsedu, celého predstavenstva alebo dozornej rady. V prípade, že predseda z uvedených dôvodov prestane vykonávať svoju funkciu medzi rokovaniami valného zhromaždenia, prechádzajú práva a povinnosti predsedu až do najbližšieho valného zhromaždenia RPPK v plnom rozsahu na podpredsedu RPPK.
d) určuje hlavné smery činnosti RPPK,
e) určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov, schvaľuje rozpočet a ročnú účtovnú uzávierku RPPK,
f) na plnenie svojich úloh pre jednotlivé úseky činnosti a pre jednotlivé odbory podnikania zriaďuje sekcie, ako svoje odborné poradné orgány, najmä vo veciach výrobných, obchodných a cenových, daňových, právnych, sociálnej politiky, životného prostredia, regionálneho rozvoja, štrukturálnych zmien a aplikácie prvkov spoločnej poľnohospodárskej politiky EU v podmienkach SR.
4. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodnutie o záležitosti, ktorá patrí do pôsobnosti iných orgánov RPPK.
5. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej jedenkrát za rok. Musí sa zísť vždy, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov.
6. Valné zhromaždenie môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov členov RPPK, na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov.
7. Ak valné zhromaždenie nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo RPPK v lehote do jednej hodiny náhradné valné zhromaždenie s tým istým programom. Na platnosť uznesenia z rokovania náhradného valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov RPPK.
8. Valné zhromaždenie rozhoduje o zániku RPPK, ako aj o zlúčení s inou RPPK.
 

Článok 9
Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je výkonným orgánom RPPK. Má najviac 11 členov a každý člen má 1 hlas.
Funkčné obdobie predstavenstva je 3 roky.
2. Predstavenstvo:
a) riadi činnosť RPPK medzi zasadaniami valného zhromaždenia,
b) pripravuje a zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia,
c) zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia,
d) vykonáva kontrolu činnosti RPPK zameranú na plnenie uznesení VZ RPPK,
e) prijíma za členov právnické a fyzické osoby,
f) menuje do funkcie riaditeľa úradu RPPK,
g) vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa stanov, plní ďalšie úlohy, ak nie sú vyhradené iným orgánom RPPK,
h) schvaľuje organizačný poriadok úradu RPPK.
3. Predstavenstvo zvoláva predseda a to najmenej štyrikrát do roka. Na rokovaniach predstavenstva majú právo účasti predseda a členovia dozornej rady.
4. Predstavenstvo v prípade, že RPPK stratila funkčnosť rozhoduje o jej zániku.

Článok 10
Predseda

1. Predseda je na čele RPPK a predstavenstva RPPK. Funkčné obdobie predsedu je 3 roky.
2. Štatutárnym orgánom RPPK je predseda.
3. Predseda dozerá na činnosť úradu RPPK a vykonáva ďalšie činnosti určené stanovami, uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva. V neprítomnosti predsedu tieto úlohy zabezpečuje 1.podpredseda alebo 2.podpredseda alebo iný člen predstavenstva, poverený predsedom.

Článok 11
Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným a odvolacím orgánom RPPK. Má 3 členov a každý člen má 1 hlas. Funkčné obdobie je 3 roky. Je oprávnená kontrolovať činnosť RPPK, najmä hospodárenie, otázky spojené s odvolávaním vylúčených členov a pod.
2. Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu na funkčné obdobie 3 roky.
3. Dozornú radu zvoláva predseda najmenej štyrikrát za rok.
4. Členmi dozornej rady nemôžu byť členovia predstavenstva a zamestnanci úradu RPPK.
5. Predseda a členovia dozornej rady majú právo zúčastňovať sa na zasadaní predstavenstva RPPK.

Článok 12
Všeobecné ustanovenia pre orgány RPPK

1. Funkcie v orgánoch komory sú čestné. Za ich vykonávanie komora môže poskytnúť náhradu za stratu času podľa návrhu predstavenstva, ktorý schvaľuje dozorná rada.
2. Rokovanie orgánov RPPK upravuje rokovací poriadok a voľbu upravuje volebný poriadok.
3. Obsah a spôsob činnosti odborných sekcií a pracovných komisií stanovujú ich štatúty, ktoré schvaľuje predstavenstvo.

Článok 13
Úrad RPPK

1. Na obstarávanie záležitostí spojených s činnosťou RPPK sa zriaďuje úrad RPPK so sídlom v Leviciach, ktorý najmä:
a) vedie evidenciu svojich členov,
b) vedie evidenciu členských príspevkov a vykonáva ich správu,
c) zabezpečuje správnosť výberu členských príspevkov v zmysle zásad a systému platenia členských príspevkov a uskutočňuje ich vymáhanie,
d) poskytuje komore informácie a podklady potrebné na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona a stanov,
e) požaduje a spracováva podklady a informácie nevyhnutné na zabezpečenie úloh a činnosti orgánov RPPK,
f) pripravuje odborné stanoviská a podklady pre rokovanie orgánov RPPK,
g) vykonáva a zabezpečuje uznesenia orgánov RPPK a sleduje ich realizáciu,
h) zastupuje RPPK na základe poverenia predstavenstva pred orgánmi štátnej správy, samosprávy a súdmi,
i) zabezpečuje styk, poskytuje služby a organizuje aktivity pre členov RPPK,
j) organizuje vzdelávaciu a poradenskú činnosť, aj na základe delegovania právomoci komorou súvisiace s organizovaním vzdelávacích aktivít akreditovaných pre komoru Ministerstvom školstva SR.
2. Činnosť úradu riadi a za jeho hospodárenie zodpovedá riaditeľ RPPK, ktorý je zamestnancom RPPK. Riaditeľ sa zúčastňuje na zasadaniach predstavenstva, dozornej rady, valného zhromaždenia a ďalších poradných orgánoch RPPK.
3. Podrobnosti o úlohách úradu a jeho organizácii upravuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje predstavenstvo.
 

Piata časť

Článok 14
Hospodárenie RPPK

1. RPPK hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením. Rozpočet sa zostavuje na obdobie jedného roka.
2. Činnosť RPPK je financovaná z:
- členských príspevkov,
- príjmov za vlastné výkony a služby,
- darov a sponzorských príspevkov,
- iných zdrojov.
3. Členské príspevky tvoria:
a)    ročné príspevky,
b) dodatočný príspevok, ktorý sa platí na základe rozhodnutia predstavenstva na vyrovnanie rozpočtu.
4. Ročný príspevok RPPK sa riadi zásadami systému platenia členských príspevkov, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.
5. RPPK vykonávajú výber členských príspevkov, hospodária s nimi a v zmysle zásad systému platenia členských príspevkov komory odvádzajú príslušnú časť úradu komory.
6. Hospodárenie úradu RPPK schvaľuje valné zhromaždenie RPPK.
7. Členské príspevky do komory sú podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z. o dani z príjmov možno zahrnúť do daňových výdavkov.

Šiesta časť

Článok 15
Záverečné ustanovenia

1. O ukončení činnosti komory rozhodne Národná rada Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 4 zákona.
2. Doterajším členom RPPK, ktorým ku dňu schválenia stanov nezaniklo členstvo podľa čl.4 ods. 4 stanov zostávajú členmi RPPK podľa týchto stanov.
3. Stanovy RPPK nadobúdajú účinnosť schválením na valnom zhromaždení RPPK v Hronovciach dňa 15. júna 2005.
4. Zmeny a doplnky v stanovách RPPK nadobúdajú účinnosť schválením na valnom zhromaždení RPPK dňa 19. júna 2008 v Plavých Vozokanoch.
5. Zmeny a doplnky v stanovách RPPK nadobúdajú účinnosť schválením na valnom zhromaždení RPPK dňa 17. februára 2015 v Dudinciach.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

« späť