PrihlásenieKalendár udalostí

« January 2023
MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Do pozornosti:

PRV
Financované ES

Volebný poriadok RPPK Levice

 VOLEBNÝ PORIADOK
REGIONÁLNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ
A POTRAVINÁRSKEJ KOMORY
LEVICE

(ÚPLNÉ ZNENIE zo 17. februára 2015)

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Volebný poriadok Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Levice ( ďalej len „RPPK“) bližšie upravuje postup pri voľbe a odvolávaní predsedu, podpredsedov, členov predstavenstva a dozornej rady RPPK.
2. Volebný poriadok a jeho zmeny schvaľuje valné zhromaždenie RPPK.
3. Počet členov valného zhromaždenia tvorí členská základňa RPPK.

Článok 2
Volebná komisia

1. Volebnú komisiu v počte 3 členov, vrátane jej predsedov volí valné zhromaždenie RPPK na návrh predstavenstva RPPK. Volebná komisia organizuje a riadi voľby, zabezpečuje sčítavanie hlasov a vyhlasuje výsledky volieb. Pokiaľ nie je pre jednotlivé rokovania valného zhromaždenia zriadená mandátová komisia, plní volebná komisia aj úlohy pri zisťovaní uznášania schopnosti valného zhromaždenia. V sporných otázkach, týkajúcich sa priebehu volieb alebo ich platnosti ( platnosti hlasov ) rozhoduje volebná komisia hlasovaním.

Článok 3
Navrhovanie kandidátov

1. Navrhovať kandidátov na voľbu predsedu, podpredsedov a do volených orgánov RPPK má zásadné právo každý člen RPPK.
2. Počet kandidátov na voľbu do jednotlivých orgánov môže byť navrhnutý spravidla primerane väčší počet ako funkčných miest.

Článok 4
Spôsob volieb a odvolávania

1. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov predstavenstva, dozornej rady, predsedu, a podpredsedov RPPK verejným hlasovaním, pokiaľ pre jednotlivé voľby neurčí uznesením, že sa volí a odvoláva tajným hlasovaním.

Článok 5
Priebeh volieb a sčítavania hlasov

1. Vlastný priebeh volieb riadi predseda volebnej komisie, alebo ňou určený iný člen.
2. Pred hlasovaním predseda volebnej komisie predstaví navrhovaných kandidátov a podá valnému zhromaždeniu informáciu, že kandidáti sú s návrhmi na ich voľbu do jednotlivých orgánov uzrozumení. Predseda volebnej komisie ( prípadne predseda mandátovej komisie ) zároveň oboznámi valné zhromaždenie s počtom prítomných hlasov členov RPPK a konštatuje uznášania schopnosť valného zhromaždenia.
3. Pri verejnom hlasovaní sa hlasuje o každom kandidátovi zvlášť a to podľa poradia navrhnutého predstavenstvom. Po každom hlasovaní sa verejne oznámi počet hlasov „za“, „proti“ a „zdržal sa“. Počet hlasov sa zaznamená v zápisnici.
4. Pri tajnom hlasovaní sa volí odovzdávaním hlasovacích lístkov do zapečatenej volebnej urny. Hlasovacie lístky, ktoré obdržia všetci prítomní členovia, obsahujú počet hlasov člena a mená a priezviská kandidátov, ich poradové číslo a označenie orgánu, do ktorého kandidujú. Hlasovacie lístky musia byť opatrené pečiatkou RPPK. Za jednotlivých kandidátov sa hlasuje zakrúžkovaním ich poradového čísla podľa štruktúry členskej základne. Iné úpravy hlasovacieho lístku, prípadne zakrúžkovanie väčšieho počtu kandidátov ako je určené, znamenajú jeho neplatnosť. Po ukončení hlasovania spočíta volebná komisia platné hlasy za jednotlivých kandidátov na hlasovacích lístkoch.

Článok 6
Voľba členov predstavenstva, dozornej rady, predsedu a podpredsedov RPPK

1. Voľby prebiehajú tak, že najprv sa volí predseda a dvaja podpredsedovia, nasleduje voľba ďalších členov predstavenstva a členov dozornej rady. Celkový počet zvolených členov predstavenstva je najviac 11.
2. Kandidátov na voľbu predsedu, podpredsedov, členov predstavenstva a dozornej rady, navrhuje valnému zhromaždeniu predstavenstvo a návrh predkladá volebná komisia. Doplňujúce návrhy na kandidátov môže predložiť každý člen RPPK.
3. Pri voľbe členov dozornej rady sa uplatňujú vyššie uvedené zásady s tým, že členovia dozornej rady si zvolia spomedzi seba predsedu. Dozorná rada má spolu 3 členov.

Článok 7
Výsledky volieb

1. Po ukončení verejného hlasovania o všetkých kandidátoch a po ukončení sčítania hlasov na hlasovacích lístkoch pri tajnom hlasovaní, predseda volebnej komisie oboznámi členov s výsledkami volieb.
2. Pri obidvoch spôsoboch hlasovania je (sú) do príslušného orgánu zvolený (í) ten kandidát (ti), ktorý ( í) získal (i) jednoduchú väčšinu hlasov prítomných členov.
3. O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorá je prílohou k zápisnici z rokovania valného zhromaždenia RPPK.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Pri príprave valného zhromaždenia RPPK, na ktorom sa majú uskutočniť voľby, prípadne odvolanie orgánov RPPK, predstavenstvo v dostatočnom predstihu oboznámi členov s týmto bodom programu.
2. Pre voľbu dozornej rady platia primerane ustanovenia tohto volebného poriadku.
3. Ak člen volených orgánov RPPK v priebehu volebného obdobia stratí schopnosť zastupovať subjekt, za ktorý bol zvolený stráca tým mandát v týchto orgánoch.
4. Volebný poriadok nadobúda účinnosť schválením na valnom zhromaždení RPPK v Hronovciach dňa 15. júna 2005.
5. Zmeny a doplnky v rokovacom poriadku RPPK nadobúdajú účinnosť schválením na valnom zhromaždení RPPK dňa 17. februára 2015 v Dudinciach.

 

Dokumenty na stiahnutie

« späť