PrihlásenieKalendár udalostí

« April 2024
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Do pozornosti:

PRV
Financované ES

Rokovací poriadok RPPK Levice

ROKOVACÍ PORIADOK
REGIONÁLNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ
A POTRAVINÁRSKEJ KOMORY
LEVICE

(ÚPLNÉ ZNENIE zo 17. februára 2015)

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Rokovací poriadok Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Levice (ďalej len „RPPK“) upravuje pravidlá rokovania a rozhodovania volených, kontrolných a pracovných orgánov RPPK.
2. Rokovací poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje valné zhromaždenie RPPK.

Článok 2
Valné zhromaždenie

1. Predstavenstvo RPPK zvoláva valné zhromaždenie najmenej jedenkrát za rok alebo mimoriadne, ak o zvolanie písomne požiada aspoň jedna tretina členov. V tomto prípade valné zhromaždenie musí byť zvolané do 30 dní od doručenia žiadosti, v ktorej musí byť navrhnutý program rokovania.
2. Ak na základe písomnej žiadosti uvedenej v odseku 1 tohto rokovacieho poriadku, nebude v lehote zvolané valné zhromaždenie, môžu ho zvolať členovia, ktorí o jeho zvolanie žiadali.
3. Každý člen RPPK na valnom zhromaždení má na každých celých 33,20 EUR z vypočítaných členských príspevkov jeden hlas.
4. Rokovanie riadi predseda, podpredsedovia, člen predstavenstva alebo člen dozornej rady RPPK, ktorého poverí predstavenstvo.
5. Valné zhromaždenie rokuje podľa programu schváleného valným zhromaždením na návrh predstavenstva.
6. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov členov RPPK, na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov.
7. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že o niektorých otázkach bude rozhodovať tajným hlasovaním.
8. Pozvánka na valné zhromaždenie sa posiela najmenej 7 dní pred jeho konaním všetkým členom RPPK. V pozvánke musí byť uvedené miesto, dátum, hodina konania a jeho program.
9. O priebehu a výsledkoch rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje najneskôr do 7 dní od konania zápisnica, ktorú vyhotovuje určený zapisovateľ a jej správnu vecnosť overujú určení overovatelia.
10. Zápisnicu uchováva predstavenstvo a každý člen má právo do nej nazrieť.
11. Ak valné zhromaždenie nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo RPPK v lehote do jednej hodiny náhradné valné zhromaždenie s tým istým programom. Na platnosť uznesenia z rokovania náhradného valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov RPPK.

Článok 3
Predstavenstvo

1. Predsedom predstavenstva je predseda RPPK a podpredsedovia predstavenstva sú 1.podpredseda a 2.podpredseda RPPK. Úlohy ostatných členov predstavenstva určuje predstavenstvo svojim uznesením.
2.   Členstvo v predstavenstve sa nedá zastúpiť.
3. Zasadnutie predstavenstva zvoláva predseda alebo jeden z podpredsedov najmenej štyrikrát do roka.
4.  Rokovanie predstavenstva riadi predseda, alebo jeden z podpredsedov.
5. Predstavenstvo rokuje a rozhoduje spravidla na základe písomných materiálov pripravených jej členmi alebo úradom RPPK a každý člen predstavenstva má 1 hlas.
6. Predstavenstvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov a na platnosť uznesenia treba nadpolovičnú väčšinu prítomných členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedajúceho.
7. Predseda je povinný zvolať predstavenstvo, ak o jeho zvolanie písomne žiada jedna tretina členov predstavenstva a to do 5 dní od doručenia žiadosti, v ktorej musí byť uvedený navrhovaný program. Ak predseda alebo podpredsedovia nezvolajú predstavenstvo, môžu ho zvolať členovia, ktorí o jeho zvolanie písomne požiadali.
8. Pozvánka na zvolanie predstavenstva sa zasiela jeho členom poštou alebo elektronickou poštou najmenej 7 dní pred konaním rokovania. V pozvánke musí byť uvedené miesto, dátum, hodina a návrh programu rokovania.
9. Predseda a členovia dozornej rady sú na rokovania predstavenstva pravidelne prizývaní a majú poradný hlas.
10. V neodkladných prípadoch môže predstavenstvo prijímať rozhodnutia na návrh predsedu RPPK aj mimo zasadnutia predstavenstva vo forme obežníka („ per rollam “). Na jeho prijatie treba súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov predstavenstva.
11. Predstavenstvo predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.
12. O priebehu rokovania, prijatých rozhodnutiach predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje zapisovateľ, predsedajúci a overovateľ zápisnice, ktorých určí predsedajúci. Zápisnica sa doručuje všetkým členom predstavenstva, predsedovi a členom dozornej rady.

Článok 4
Dozorná rada

1. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej štyrikrát do roka a riadi jej rokovania.
2. Členstvo v dozornej rade sa nedá zastúpiť.
3. Dozorná rada rokuje a rozhoduje spravidla na základe písomných materiálov pripravovaných jej členmi alebo úradom RPPK a každý člen dozornej rady má 1 hlas.
4. Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. V prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedajúceho.
5. Na požiadanie dozornej rady sú povinné všetky orgány RPPK jej predkladať príslušné materiály, informácie, vysvetlenia a dať jej k nahliadnutiu potrebné písomnosti, z ktorých si môže robiť potrebné výpisy.
6. O priebehu rokovania, nálezoch, návrhoch opatrení a odporúčaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje jej predseda a posiela úradu RPPK.
7. Správu o výsledkoch kontroly a nálezoch dozorná rada predkladá predstavenstvu RPPK s návrhmi opatrení a odporúčaní.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť schválením na valnom zhromaždení RPPK v Hronovciach dňa 15. júna 2005.
2.  Zmeny a doplnky v rokovacom poriadku RPPK nadobúdajú účinnosť schválením na valnom zhromaždení RPPK dňa 17. februára 2015 v Dudinciach.

 

Dokumenty na stiahnutie

« späť